Lysá nad Labem – Litol

Organizace začátku školního roku

Milí žáci a vážení rodiče,

 

ve středu 1. 9. 2021 zahajujeme nový školní rok. Je umožněna osobní přítomnost žáků ve škole, prezenční výuka ve všech třídách a provoz školní družiny v běžném režimu, při kterém však škola bude respektovat nastavená opatření Ministerstva zdravotnictví (MZd) a doporučení MŠMT (viz níže).

Nadále platí povinnost neinvazivního AG (antigenního) testování. Na počátku školního roku se jedná o screeningové testování v rozsahu 3 antigenních testů, provedených v prvních dvou týdnech září 2021, a to 1. 9., 6. 9. a 9. 9. (středa/čtvrtek, pondělí, čtvrtek), nebo vždy v první den osobní přítomnosti žáka ve škole.

 

Nadále platí povinnost nosit ochranu nosu a úst ve společných vnitřních prostorách školy (žáci mají chirurgickou roušku, nanoroušku nebo respirátor, zaměstnanci školy respirátor). Po usazení žáků ve třídách tato povinnost neplatí s výjimkou těch žáků, kteří se testování nepodrobí – ti mají ochranu dýchacích cest po celou dobu přítomnosti ve škole.

Testování bude opětovně probíhat jako samotestování žáků neinvazivními AG testy Genrui BioTech test pod dohledem zaměstnance školy – učitele, vychovatele, asistenta pedagoga.

V případě AG testování žáků 1. – 3. ročníku je při provádění testu umožněna asistence třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit).

K testování se může dostavit žák pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění.

Testování nepodstupují žáci, kteří doloží splnění podmínky stanovené pro bezinfekčnost – po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování), nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.

Pokud se žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením MZd (použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení apod.). Uvedená opatření budou v platnosti po dobu trvání screeningového testování.

Pokud žák odmítne jak testování, tak nošení ochranného prostředku (a nevztahuje-li se na něj mimořádným opatřením stanovená výjimka z povinnosti nosit respirátor či roušku), nemůže škola v souladu s mimořádným opatřením MZd umožnit žákovi osobní přítomnost na vzdělávání či poskytování školských služeb. Žák není automaticky omluven ze svého vzdělávání a musí být omluven v souladu se školním řádem.

Podrobnější informace k organizaci činnosti školy naleznete zde:

MŠMT – SOUBOR DOPORUČENÍ PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022 VZHLEDEM KE COVID-19 PROVOZ A TESTOVÁNÍ („manuál“) (PDF)

Zároveň ještě tímto připomínáme platnost ochranného opatření, které upravuje pravidla pro návrat žáků ze zahraničí – více informací na webu školy ZDE

 

Těšíme se na vás a přejeme nám všem bezproblémový začátek i průběh školního roku 2021/2022.

Za zaměstnance školy

PaedDr. Irena Jarešová, ředitelka školy