Lysá nad Labem – Litol

Školská rada základní školy v Litoli

Právní vymezení:

167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Složení školské rady  s funkčním obdobím  od listopadu 2017  do listopadu 2020:

Členové jmenovaní zřizovatelem:

Mgr. Karel Marek, Na Vysoké mezi 345, Lysá n. Labem – předseda

František Blažek, Klicperova 553, Lysá n. L

Členové zvolení za zákonné zástupce žáků:

PharmDr.  Jana Pivoňková, Palackého 110, Lysá n. L.  

Lenka Šípková, Palackého 125, Lysá n. L.

Členové zvolení pedagogickými pracovníky ZŠ TGM:

Irena Vávrová

Mgr. Martina Elišková

Základní úkoly školské rady

Školská rada plní úkoly podle §168 zákona č.561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):

(1) Školská rada

  1. a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
  2. b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
  3. c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
  4. d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
  5. e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
  6. f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
  7. g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
  8. h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,
  9. i) podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.

(2) Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy. Informace chráněné podle zvláštních právních předpisů17) poskytne ředitel školy školské radě pouze za podmínek stanovených těmito zvláštními právními předpisy. Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím tím není dotčeno.

(3) O schválení dokumentů uvedených v odstavci 1 písm. b) až d) rozhodne školská rada do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy. Pokud školská rada tento dokument neschválí, ředitel školy předloží dokument k novému projednání do 1 měsíce. Opakovaného projednání se účastní zřizovatel. Není-li dokument schválen ani při opakovaném projednání nebo pokud školská rada neprojedná dokumenty uvedené v odstavci 1 písm. b) až d) do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy, rozhodne o dalším postupu bez zbytečného odkladu zřizovatel.

(4) Ve školách, které nejsou zřízeny státem, krajem, obcí, nebo svazkem obcí, plní úkoly zřizovatele podle odstavce 3 ten, kdo ustanovil ředitele školy do funkce.

Funkční období od listopadu 2017  do listopadu 2020.