Lysá nad Labem – Litol

Školní vzdělávací program

  • Školní vzdělávací program (ŠVP), podle kterého jsme začali vyučovat v prvním ročníku od školního roku 2007 – 2008, byl zpracován podle schváleného Rámcového vzdělávacího programu (RVP). RVP vymezuje charakter a obsah vzdělávání. RVP oproti dosavadním vzdělávacím programům klade menší důraz na encyklopedické znalosti žáků a naopak větší na rozvíjení tzv. kompetencí žáků, které jim mají umožnit být v praktickém životě více flexibilní, neboť nových poznatků stále narůstá a přístup k nim je stále snazší. Široké encyklopedické znalosti jsou již v dnešním světě techniky a internetu postradatelné. Především závisí na dovednostech informace vyhledat, utřídit je, dorozumět se, sebevzdělávat se, umět řešit problémy.
  • Vzhledem k tomu, že jsme se i za minulých podmínek snažili vycházet z moderních trendů, zavedení vlastního ŠVP pro nás neznamená velkou změnu.
  • V českém jazyce a matematice, které jsou základem dalšího úspěšného pokračování na 2. stupni, zůstává časová dotace, rozsah i obsah učiva téměř bez změny. Oproti RVP je posílena výuka českého jazyka, anglického jazyka, matematiky a IKT.
  • Výuka anglického jazyka je posílena o 1 hodinu týdně a začíná již v 1. ročníku. S ohledem na věk dětí se však nejedná o samostatnou vyučovací hodinu. Například v matematice se děti seznamují s označením číslic v oboru i v angličtině. Tato přirozená výuka, za kterou nejsou klasifikovány, je příprava na samostatnou výuku jazyka od 3. ročníku.
  • Výuka informačních a komunikačních technologií (základní znalost práce s počítači) je oproti RVP posílena o jednu hodinu týdně.
  • V prvouce, přírodovědě a vlastivědě věnujeme pozornost výběru učiva a oddělení podstatného a praktického od nepodstatného.
  • Výchovné předměty chápeme především jako relaxační, kdy děti mají možnost objevovat a rozvíjet své schopnosti.
  • Ve ŠVP se snažíme co nejefektivněji využít stanovených časových dotací i s ohledem na věk žáků.
  • Čelý ŠVP včetně osnov najdete v dokumentech školy.